skip to Main Content
شهر پچ

شهر پچ

شهر پچ نیز جزء آثار باستانی مجارستان است. آن را در فهرست شهرهای صلح یونسکو ثبت کرده اند. قدیمی ترین دانشگاه مجارستان در این شهر واقع شده است. این شهر…

Continue Reading
سوپرون

سوپرون

سوپرون را در دوران امپراطوری رم بنا کرده اند. این شهر از آثار باستانی مجارستان است، اما در طی زمان هم از شهرهای اتریش و هممجارستان بوده است. در سال 1921…

Continue Reading
Back To Top